Regulamin

§ 1

Preambuła

Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa i określa warunki korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego CHARAKTERNI.

Korzystanie ze sklepu internetowego CHARAKTERNI odbywa się poprzez założenie konta Użytkownika.

Dokonywanie zakupów w sklepie internetowym CHARAKTERNI następuje po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i na warunkach w nim określonych. Klient zobowiązany jest ściśle przestrzegać postanowień Regulaminu, co nie zwalnia go od obowiązku przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Nazwa portalu, znak firmowy oraz wyróżniający znak graficzny, a także wygląd graficzny portalu, jego poszczególne elementy w postaci oprogramowania oraz koncepcja podlegają ochronie prawnej przewidzianej w odrębnych ustawach.

Właścicielem sklepu internetowego jest CHARAKTERNI – dane firmy

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego CHARAKTERNI zawiera wszystkie informacje w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku O prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 nr 827)

§ 2

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy należy, jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, rozumieć w następujący sposób:

„REGULAMIN” – niniejszy dokument wraz z załącznikami, stanowiącymi jego integralną część, określający w szczególności: warunki korzystania ze sklepu internetowego CHARAKTERNI i związane z powyższym prawa i obowiązki właściciela portalu CHARAKTERNI oraz Klientów, a nadto zasady ochrony danych osobowych Klientów.

„CHARAKTERNI” – CHARAKTERNI sp. z o.o., – właściciele portalu.

„SKLEP” – sklep internetowy CHARAKTERNI dostępny w przestrzeni wirtualnej, pod adresem domeny: https://charakterni.pl oraz www.CHARAKTERNI.PL.

„KLIENT” – osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie internetowym CHARAKTERNI jako zarejestrowany Użytkownik.

„UŻYTKOWNIK” – osoba fizyczna, która poprzez założenie konta, akceptację Regulaminu i dokonanie rejestracji uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w zakresie korzystania ze Sklepu prowadzonego przez CHARAKTERNI. Przez Użytkownika należy rozumieć również osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a której przepis szczególny przyznaje zdolność prawną, które na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie są uprawnione do korzystania ze Sklepu.

„KONSUMENT” – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

„KONTO” – istniejący w bazie danych Sklepu wpis, potwierdzający fakt uzyskania statusu Użytkownika, z którego wynikają w szczególności: możliwość szybszej realizacji zamówienia, możliwość śledzenia stanu zamówienia, możliwość wprowadzenia dodatkowych adresów wysyłki oraz możliwość przeglądania historii dokonywanych zamówień.

„ADMINISTRATORZE” – osoby wyznaczone przez CHARAKTERNI, odpowiedzialne za funkcjonowanie sklepu internetowego CHARAKTERNI, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz dozór przestrzegania przepisów prawa oraz Regulaminu przez Użytkowników;

„DANE OSOBOWE” – udostępnione przez Użytkownika w trakcie procedury rejestracji informacje pozwalające na identyfikację Użytkownika, przetwarzane, przechowywane przez CHARAKTERNI w celu prawidłowej realizacji zamówień składanych w ramach funkcjonowania Sklepu, a nadto w celach określonych w formularzu udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępnego przy procedurze Rejestracji Użytkownika;

„REJESTRACJA” – procedura zakładania Konta Użytkownika przez Klienta;

„NEWSLETTER” – informacje lub zbiór informacji dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego CHARAKTERNI lub usług oferowanych przez CHARAKTERNI oraz informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204) pochodzących od CHARAKTERNI, kierowanych do Użytkowników drogą elektroniczną.

§ 3

Podstawowe zasady korzystania ze Sklepu

Sklep internetowy CHARAKTERNI stanowi wyłączną własność wspólników spółki cywilnej CHARAKTERNI.

Podstawowym zadaniem CHARAKTERNI jest sprzedaż detaliczna produktów odzieżowych.

Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz załącznikach do niego CHARAKTERNI może świadczyć na rzecz Użytkowników odpłatnie lub bezpłatnie inne usługi.

Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego CHARAKTERNI jest dysponowanie przez Użytkownika stosownych urządzeń zapewniających mu dostęp do sieci Internet, poczty elektronicznej oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Przeglądarki internetowe Użytkownika winny posiadać włączoną opcję obsługi plików tekstowych „cookies”.

Klient korzystając ze sklepu internetowego CHARAKTERNI nie może używać wirusów, botów, robaków oraz innych kodów komputerowych, aplikacji, programów, których działanie może zakłócić poprawne funkcjonowanie portalu, uniemożliwić korzystanie z portalu innym Klientom lub stwarzać zagrożenie wystąpienia tego rodzaju zdarzeń.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

§ 4

Szczegółowe zasady korzystania ze Sklepu

Użytkownikiem sklepu internetowego CHARAKTERNI może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.

Użytkownikiem sklepu internetowego CHARAKTERNI może być na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a której to przepis szczególny ustawy przyznaje zdolność prawną.

Utworzenie Konta Użytkownika sklepu internetowego CHARAKTERNI jest dobrowolne i bezpłatne.

Utworzenie Konta Użytkownika wymaga uprzedniego zarejestrowania i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez podanie w formularzu danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania pod który mają być wysłane zamówione produkty.

W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym przepis ustawy przypisuje zdolność prawną, w formularzu rejestracyjnym podaje się nazwę podmiotu wraz z określeniem jej formy prawnej, adres i siedzibę, numer we właściwym rejestrze wraz z dokładnym oznaczeniem organu rejestrowego, adres e-mail, wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu.

Dane o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu winny być zgodne z prawdą. CHARAKTERNI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wywołane podaniem przez któregokolwiek Użytkownika nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym. Podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę do usunięcia przez administratora konta Użytkownika.

Wyrażenie akceptacji przez Użytkownika na brzmienie niniejszego Regulaminu oznacza złożenie przez niego oświadczenia woli o:

zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu i akceptacji wszystkich jego zapisów;

dobrowolnym przystąpieniu do korzystania ze sklepu internetowego CHARAKTERNI;

prawdziwości Danych Osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz o ich zgodności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak również o nie naruszaniu przez nie praw osób trzecich;

wyrażeniu zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym przez CHARAKTERNI, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania ze sklepu internetowego CHARAKTERNI, w celu prawidłowego realizowania zobowiązań CHARAKTERNI wobec Klientów określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Sklepu;

a także informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu internetowego CHARAKTERNI;

oraz opcjonalnie w zależności od wyboru dokonanego przez Użytkownika

o wyrażeniu zgody na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej od CHARAKTERNI newslettera.

Poprzez utworzenie konta Użytkownika Klient otrzymuje możliwość:

śledzenia stanu zamówienia,

wprowadzenia dodatkowych adresów wysyłki

możliwość przeglądania historii dokonywanych zamówień.

Dokonując rejestracji Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie sklepu internetowego CHARAKTERNI oraz do powstrzymania się od korzystania ze sklepu internetowego CHARAKTERNI oraz Usług oferowanych w ramach sklepu internetowego CHARAKTERNI w sposób uciążliwy lub utrudniający korzystanie z portalu dla innych Użytkowników, w szczególności działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;

powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;

powstrzymywania się od jakichkolwiek działań na szkodę CHARAKTERNI, innych Użytkowników sklepu internetowego CHARAKTERNI i innych podmiotów;

powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które propagują poglądy lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za nielegalne;

powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego, lub z wykorzystaniem błędu, uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w celu późniejszego komercyjnego ich wykorzystania lub w jakichkolwiek innych celach niezgodnych z prawem. Użytkownik zobowiązuje się również do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań które mogą powodować przerywanie w pracy sklepu internetowego CHARAKTERNI lub ją utrudniać, powodować uszkodzenie sprzętu komputerowego CHARAKTERNI lub powodować umożliwienie nieuprawnionego korzystania ze sklepu internetowego CHARAKTERNI, dokonywanego w szczególności poprzez wykorzystanie wirusów, botów, „robaków” bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów.

§ 5

Zamówienia

Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę CHARAKTERNI.PL. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

W celu złożenia zamówienia Użytkownik zobowiązany jest dokonać:

wyboru zamawianych produktów,

wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.

Informacja udzielona przez CHARAKTERNI o przyjęciu zamówienia do realizacji po potwierdzeniu przez Użytkownika wszystkich istotnych elementów zamówienia wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną na adres Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji. Wraz z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji przesyłany jest obowiązujący Regulamin sklepu internetowego.

W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie CHARAKTERNI informuje niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 dni roboczych Klienta o możliwym terminie realizacji. CHARAKTERNI oświadcza, iż w przypadku gdy niedostępność wybranego przez Klienta produktu w stanach magazynowych miała by trwać dłużej niż 7 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji, to niezwłocznie jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zawiadamia Klienta o zaistniałej sytuacji i zwraca kwotę dotychczas uiszczoną tytułem ceny gotówką, przekazem pocztowym lub na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

Zamówienia realizowane są terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Europy oraz innych wybranych krajów. Inne koszty przesyłki uzgadniane są indywidualnie w zależności od kraju docelowego.

CHARAKTERNI zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku podania przez Klienta niepełnych danych teleadresowych uniemożliwiających wykonanie dostawy zamówionych produktów lub podania nieprawdziwych danych, do czasu usunięcia przez Klienta braków w tym zakresie. CHARAKTERNI zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, o ile wartość udzielanych rabatów zostaje zsumowana poprzez połączenie dwóch lub więcej kodów rabatowych.

 

§ 6

Dostawa

Produkty zamówione w sklepie internetowym CHARAKTERNI dostarczane są za pośrednictwem przewoźnika DHL i Inpost.

Na czas otrzymania przesyłki składa się:

czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

Czas realizacji dostawy (czas wysyłania zamówionego produktu) nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia.

Razem z zakupionym produktem CHARAKTERNI fakturę VAT (na życzenie Klienta) albo paragon fiskalny.

CHARAKTERNI mając na uwadze możliwość wystąpienia ewentualnych roszczeń względem przewoźnika w przypadku uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu zaleca sprawdzenie stanu opakowania przesyłki i jej zawartości. W przypadku stwierdzenia przez Klienta ubytków lub uszkodzeń CHARAKTERNI zaleca spisanie stosownego protokołu z przewoźnikiem, zawierającego opis uszkodzeń przesyłki lub innych czynników mogących mieć wpływ na jakość zamówionego produktu.

Zamówione w Sklepie produkty CHARAKTERNI wysyła jako przesyłka priorytetowa w ciągu 24-48 godzin (w dni robocze od poniedziałku do piątku) od dnia potwierdzenia realizacji zamówienia, przy czym w przypadku płatności dokonywanej przez Klienta w formie przelewu wysłanie produktów następuje po otrzymaniu środków pieniężnych.

CHARAKTERNI informuje, iż zamówione przez Klienta w Sklepie produkty powinny dotrzeć do Klienta do 5 dni roboczych oraz do 14 dni roboczych w przypadku wysyłek zagranicznych. Przy powyższym terminie nie uwzględnia się sobót, niedziel oraz dni wolnych.

Przesyłki – Kurier DHL

11,99 zł przy dokonaniu przedpłaty na konto;

13,99 zł dla płatności przy odbiorze.

Przesyłki – Kurier Inpost

11,99 zł przy dokonaniu przedpłaty na konto;

13,99 zł dla płatności przy odbiorze.

Przesyłki – Paczkomaty Inpost

8,99 zł przy dokonaniu przedpłaty na konto;

§ 7

Cena

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie CHARAKTERNI.PL są wyrażone w polskich złotych (PLN).

Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Cena zawiera podatek VAT w wysokości obowiązującej w dacie złożenia zamówienia.

Cena nie obejmuje kosztów dostawy.

§8

Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

przed wydaniem towaru:

-przelew na rachunek bankowy wskazany przez firmę CHARAKTERNI;

-płatność kartą kredytową lub przez PayPal, przelewy24;

w momencie odbioru towaru:

-gotówką w przypadku odbioru towaru w miejscu wykonywania działalności CHARAKTERNI ul.

-gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem kuriera.

Firma CHARAKTERNI może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez firmę CHARAKTERNI jako przyjęte do realizacji. Na Klienta spada odpowiedzialność za spełnienie wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

W przypadku płatności przelewem przyjmuje się, iż w razie wątpliwości dniem płatności jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy CHARAKTERNI.

§9

Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, ma pełne prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu i wysłać wypełniony formularz bądź tez oświadczenie o odstąpieniu na adres CHARAKTERNI lub drogą elektroniczną na adres e mail: shop@CHARAKTENI.PL. W przypadku oświadczeń o odstąpieniu od umowy przesyłanych droga elektroniczną CHARAKTERNI niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Do zachowania terminu o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jest on zobowiązany do zwrotu zamówionych produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od umowy – najlepiej w oryginalnym opakowaniu bądź w opakowaniu zastępczym, które zagwarantuje im należytą ochronę na czas transportu. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Zwracany towar należy odesłać o ile jest to możliwe razem z paragonem fiskalnym lub fakturą. W przypadku ich braku CHARAKTERNI rozpatruje żądanie Klienta, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż zwracanego towaru w firmie CHARAKTERNI.

CHARAKTERNI dokonuje zwrotu ceny oraz kosztów doręczenia zamówionych produktów odpowiadających kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia produktów do Konsumenta oferowanego przez CHARAKTERNI. Zwrot środków pieniężnych uiszczonych tytułem ceny następuje niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni, w taki sam sposób jak dokonał tego Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu kosztów.

CHARAKTERNI nie zwraca kosztów dostarczenia mu zwracanych produktów w związku z odstąpieniem od umowy. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Koszt wysyłkowej wymiany towaru wynosi 13,90 zł i leży po stronie klienta. Możliwa jest też bezpłatna wymiana w siedzibie naszej firmy.

CHARAKTERNI może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku odstąpienia od umowy CHARAKTERNI zaleca uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy na adres shop@CHARAKTERNI.PL celem uzyskania wyczerpujących informacji odnośnie procedury zwrotu produktu/-ów.

Produkty wysyłane w formie gratisów przyznawanych w programie lojalnościowym nie podlegają zwrotowi. W przypadku zakupów łączonych, czyli takich, które obejmują zarówno produkty w promocji, gratisy jak i produkty w cenie regularnej, udzielamy proporcjonalnego rabatu kwotowego na każdy produkt w koszyku. W momencie zwrotu jednego z zakupionych towarów, kwota zwrotu jest pomniejszona o udzielony rabat.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas CHARAKTERNI POLSKA SHOP@CHARAKTERNI.PL o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej CHARAKTERNI.PL. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.”

§10

Procedura reklamacyjna

CHARAKTERNI jest zobowiązany do wydania zakupionego produktu bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

Celem rozpatrzenia reklamacji Klient jest zobowiązany do wypełnienia i wysłania na adres CHARAKTERNI formularza reklamacyjnego, w którym Klient winien zawrzeć dokładny opis wady produktu oraz dane Klienta do kontaktu. Formularz winien zawierać również wskazanie uprawnienia z którego Klient zamierza skorzystać w związku ze zgłoszoną wadą.

Wraz z formularzem reklamacyjnym należy odesłać produkt, o ile jest to możliwe w oryginalnym opakowaniu bądź w opakowaniu zastępczym gwarantującym należytą ochronę na czas transportu. Do produktu proszę dołączyć paragon fiskalny lub fakturę. W przypadku ich braku CHARAKTERNI rozpatruje żądanie Klienta, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż produktu w firmie CHARAKTERNI.

Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez CHARAKTERNI, który stwierdzi czy wada istniała w chwili jego wydania.

Zgłoszenie wady produktu jest rozpatrywane przez CHARAKTERNI niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z wadliwym produktem CHARAKTERNI udziela informacji czy reklamację uznaje oraz o dalszym postępowaniu.

W przypadku odstąpienia od umowy i zgłoszenia żądania zwrotu kwoty uiszczonej tytułem ceny albo zgłoszenia żądania obniżenia ceny, wypłata środków pieniężnych na rzecz Klienta następuje w terminie 14 dni.

Produkt przyjęty w ramach procedury reklamacji zostaje wymieniony na identyczny lub inny uzgodniony z Klientem. W takim przypadku sklep CHARAKTERNI ponosi koszt ponownej wysyłki niewadliwego produktu do Klienta.

W przypadku różnicy w cenie wymienionego produktu Klient zobowiązany jest do wpłacenia odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy Sklepu. Gdy produkt wymieniany jest na tańszy, CHARAKTERNI zwraca różnicę na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w formularzu reklamacyjnym.

Reklamacji nie będą podlegać jakiekolwiek przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.

§11

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest firma CHARAKTERNI.

Użytkownik rejestrując się w Sklepie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji zamówienia za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz stosownej klauzuli.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

Dane osobowe przekazywane CHARAKTERNI przez Klientów Sklepu stanowią niezbędne minimum do wdrożenia procesu sprzedaży towarów i są wykorzystywane wyłącznie w celu:

realizacji umowy

informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep CHARAKTERNI.PL – jeśli Klient wyrazi na to zgodę.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.

Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez CHARAKTERNI jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez CHARAKTERNI z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności.

Użytkownik może wyrazić zgodę poprzez akceptację stosownej klauzuli na wysyłanie mu newslettera Sklepu oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

Użytkownik może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera Sklepu oraz innych informacji handlowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail z tytułem: „Rezygnacja z Newslettera” na adres: SHOP@CHARAKTERNI.PL.

Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być zgłaszane bezpośrednio przez Użytkownika poprzez zalogowanie się w Koncie i aktualizację podanych tamże danych. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów [dane partnerów, w tym tych, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania lub wskazanie rodzajowe grupy takich partnerów, np. firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje itd.]. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają Obowiązkowe zmiany Zmiany treści Zmiany techniczne Protokół z audytu https://charakterni.pl/ 5 2. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych tego obowiązujące przepisy prawa.Administratorem Państwa danych osobowych jest CHARAKTERNI POLSKA sp. z o.o.

§12

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i jest zamieszczony w sklepie internetowym pod adresem CHARAKTERNI.PL i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

CHARAKTERNI uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:

okoliczności siły wyższej,

zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,

zmiany oferty Sklepu dotyczącej usług lub zmiany oferty produktów przeznaczonych do sprzedaży zamieszczanej na stronie Sklepu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty.

CHARAKTERNI zawiadamia o zmianie treści Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej CHARAKTERNI.PL bądź poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu Klient jest uprawniony do wypowiedzenia zawartej już umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu.

Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Realizując obowiązek informacyjny w zakresie funkcjonowania platformy ODR, Sprzedający wskazuje jako pierwszy punkt kontaktu adres e-mail: shop@CHARAKTERNI.PL.

Koszyk 0